leven

Algemene voorwaarden

MediuM Miss Lou hanteert volgende voorwaarden:

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als eerste wil ik graag bij je aangeven, dat ik vind dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en/of je gaat met me in gesprek en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik: Annelou Groote-Linderhof, MediuM Miss Lou en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

 • Wij doen een aanbod op de websites, via webinars en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 • Strippenkaarten zijn zes maanden geldig, niet overdraagbaar aan andere (rechts)personen en niet inwisselbaar voor contanten.
 • Kennismakingsgesprek. Deze is gratis.
 • Sessies van anderhalf uur.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer als je een cursus, strippenkaart of overigen bestelt op academy.mediummisslou.com
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Programma’s

 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij me.
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Je moet een computer of laptop en internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Je houdt levenslang toegang tot het programma, tenzij anders vermeldt.
 • Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven. Als je 1-op-1-begeleiding bent overeengekomen, spreken we samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat het programma of de sessie start. Ik e-mail je de factuur.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen.

LET OP: Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat (tussentijdse) opzegging niet mogelijk is. Wanneer je via academy.mediummisslou.com of www.mediummisslou.com een cursus/training/sessie afneemt, is annuleren niet mogelijk. Reden hiervan is dat je direct toegang hebt tot de cursus en training. Indien je een coachingspakket afneemt maar je hebt een eerste sessie gehad, dan is annuleren van de overige sessies niet mogelijk. Bij annulering binnen 48 uur voor de (eerste) sessie wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Binnen 24 uur voor de (eerste sessie) wordt 100% in rekening gebracht.

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht of je wilt een afspraak annuleren, dan dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Annelou Groote-Linderhof via info@mediummisslou.com te melden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij info@mediummisslou.com

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast en mogelijke gevolgen of schade zijn voor jou.
 • Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Dienstverlening

 1. Onderdeel van wat ik doe is via paranormale weg verkregen inzichten met jou delen. Ook kun je bij mij terecht voor coaching, advies en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 2. Dit is puur bedoeld voor entertainment doeleinden en aan de verkregen inzichten kunnen geen rechten worden ontleend. Of en wat je doet met de adviezen en begeleiding die ik je geef, is geheel aan jou. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw leven en voor wat je met mijn adviezen doet.

Klachtenprocedure

In principe gaan we er van uit dat klachten amper voorkomen aangezien we open staan voor feedback en graag meedenken als iemand niet tevreden is. Mocht iemand desondanks toch een klacht hebben dan zullen we deze klacht op hierna volgende manier behandelen:

Indiening. De persoon die een klacht heeft maakt dit (eventueel nadat hij of zij dit mondeling heeft geuit) schriftelijk kenbaar door te mailen naar info@mediummisslou.com. Datum van binnenkomst van deze mail is de datum waarop de klacht is ontvangen. Er kan via mail gevraagd worden om verduidelijking.

Verwerking. Binnen 5 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de klagende persoon een mail waarin wordt bevestigd dat de klacht is binnen gekomen.

Binnen 10 werkdagen wordt deze persoon geïnformeerd over de verdere afhandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht:

1.  volgt een mail met een voorstel om de klacht af te handelen

2.  volgt een gesprek om de klagende persoon te horen en indien nodig te bespreken welke opties er zijn om het probleem op te lossen. Dit zal in principe telefonisch plaatsvinden. In onderling overleg kan hierover iets anders worden afgesproken.

Contactpersoon. Annelou Groote-Linderhof, eigenaar, is eindverantwoordelijk en behandelt de klacht. Intentie zal altijd zijn om de klacht zo goed mogelijk op te lossen en de klager serieus te nemen in de klacht en bijbehorende emoties. Verbinden staat binnen dit bedrijf voorop en zal dus ook bij deze klachtenafhandeling centraal staan.

Opvolging. Nadat de klacht is afgehandeld volgt een afsluitende mail waarin staat wat is overeengekomen of hoe e.e.a. is afgerond. Ik handel de klachten binnen 4 weken af. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt je op de hoogte gesteld en geef ik aan wanneer je uitsluitsel te kunt verwachten. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en gedurende 5 jaar gearchiveerd.

Niet tevreden. Indien je van mening bent, dat jouw klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan ben je vrij om verdere stappen te ondernemen.

Ik geloof dat we ten alle tijde verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en hoe we dit invullen. Mijn intentie is altijd om jou te helpen een positiever en lichter leven te krijgen. Is er op enig moment bij jou iets wat je minder prettig vindt, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@mediummisslou.com.